Stiftende generalforsamling

Hjarbæk Borger og Haandværkerforening blev stiftet 8. februar i 1939. Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Hjarbæk Kro. Medlemskontingentet dengang var 1 krone halvårlig, som først i 1946 ændredes til 2 kroner halvårligt. I 1946 blev der også taget beslutning om at opsætte elektrisk gadebelysning i byen.

Ved generalforsamlingen i 1947 blev forslaget om at lade “Julens Glæder” indgå under Borgerforeningen forkastet med 9 stemmer mod 8. I 1947 optog foreningen et lån i Løgstrup Andelskasse på 600 kr for at dække udgifterne til dækning af regningen fra installatør Johansen, Løgstrup.

Protokollerne siden foreningens opstart findes stadig i foreningens varetægt. De to første protokoller er dog overdraget til Lokalhistorisk Museum for at beskytte dem yderligere mod tidens tand, så de kan bevares til eftertiden. De to smukt håndskrevne protokoller er affotograferet og kan ses her.

Du kan se de oprindelige vedtægter (love) her:

§1: Foreningens Formaal er at virke for Byens Fremgang ved at varetage Borgernes Interesse og Tarv, ved at fremme Oplysning, og saa vidt muligt gøre Hjarbæk til en sund og smuk By.

§2: Adgang til Optagelse i Foreningen har enhver, Mand eller Kvinde, der som god Borger vil gavne sin By.

§3: Kontigentet fastsættes paa den aarlige Generalforsamling for et Aar ad Gangen og opkræves halvaarlig.

§4: Foreningens Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer. De vælges paa den aarlige Generalforsamling og for 2 Aar ad Gangen, saaledes at skiftevis 2 og 3 afgaar hvert Aar. Bestyrelsen vælges selv Formand, Næstformand og Kasserer. Ligeledes vælger Generalforsamlingen 2 Revisorer for 2 Aar ad Gangen med skiftevis Afgang. Er en Revisors Funktionstid ikke udløben hindrer dette ikke hans Valg til Bestyrelsen med der skal da i hans Sted vælges ny Revisor. Ligeledes vælges Suppleanter, en for Bestyrelsen og en for Revisorerne. Intet Medlem kan nægte det paa ham faldne Valg, men ingen er pligtig til at modtage Genvalg før 2 Aar efter, at hans Funktionstid er udløben.

§5: Bestyrelsen er til enhver Tid ansvarlig for Foreningens Midler og skal drage Omsorg for, at kontante Penge føres frugtbringende.

§6: Der afholdes hvert Aar i Januar ell. Feb. Generalforsamling. Regnskabsaaret gaar fra Nov og til Nov. og Kassereren aflægger Regnskabet i revideret Stand paa Generalforsamlingen.

§7: Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, naar Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller naar 10 Medlemmer ved skriftlig motiveret Begæring til Bestyrelsen forlanger det.

§8: Bekendtgørelsen og Indvarsling til Generalforsamlingen sker ved Opslag i Byens Butikker.

§9: Opløsning af Foreningen kan kun ske naar den er vedtaget paa 2 paa hinanden følgende Generalforsamlinger med mindst 8 Dages mellemrum og med mindst 3/4 af alle Foreningens Medlemmers stemmer.

§10: Forandringer i, eller Tillæg til disse Love, kan kun ske naar de vedtages på en Generalforsamling med 3/4 af de mødte Medlemmers Stemmer. Dog kan §9 ikke ændres.

§11: I tilfælde af Foreningens Opløsning skal dens Midler anvendes efter den opløsende Generalforsamlings Beslutning.

Saaledes vedtaget paa den stiftende Generalforsamling paa Hjarbæk Kro den 8. Februar 1939. Underskrevet Konrad Konradsen, Thorvald Jensen, Kristian Degn, Th. Jensen, A. Lund Frederiksen.